Bóng hồng ngoại GE 250W G2 / trắng

Infrared Reflector – Satin
(INC)
TU 250R/IR/SA/E27 235-245V TU MIH
509714

Product information (thông tin sản phẩm ):

Bóng hồng ngoại 509714 là thế hệ bóng hồng ngoại thứ hai cung cấp bức xạ nhiệt (có bước sóng nằm trong khoảng hồng ngoại )

Được sử dụng trong các lãnh vực :

– Chăm sóc sức khỏe, y tế.

– Nông nghiệp, chăn nuôi.

– Hâm, sấy , gia nhiệt trong mọi lãnh vực.

Danh mục: