SM 1000W

Biến thế Layrton dùng cho bóng Metal Halide và Sodium

Công suất 1000W. Mã: HSI-SAPI 1000/22 (9,5-10,3 A)