SM 400W

Biến thế Layrton dùng cho Metal Halide và Sodium:

Công suất 400W. Mã: HSI-SAPI 400/22.