SM 35W-70W-100W

Biến thế Layrton dùng cho bóng Metal Halide và Sodium

  • Công suất 35W. Mã: HSI-SAPI 35/22
  • Công suất 70W. Mã: HSI-SAPI 70/22
  • Công suất 100W. Mã: HSI-SAPI 100/22