SM 2000W

Biến thế Layrton dùng cho bóng Metal Halide.

Công suất 2000W. Mã: HSI 200/38-40 (10,3 A)