SM 150W-250W

Biến thế Layrton dùng cho bóng Metal Halide và Sodium:

  • Công suất 150W. Mã: HSI-SAPI 150/22
  • Công suất 250W. Mã: HSI-SAPI 250/22