QM 400W ( Dùng cho bóng Mercury và Metal )

Biến thế Layrton dùng cho bóng cao áp thủy ngân và Metal Halide.

Công suất 400W. Mã: HIA-HSI 400W / 220V / 50Hz (3,4 A)

Danh mục: