Bóng hồng ngoại GE 250W / trắng

Infrared Reflector – Satin
(INC)
TU*250R/IR/F/E27 240V GE 1/10 MIH
91390 ( Bóng hồng ngoại trắng )

Product information (thông tin sản phẩm ):

Bóng hồng ngoại 91931 cung cấp bức xạ nhiệt (có bước sóng nằm trong khoảng hồng ngoại )

Được sử dụng trong các lãnh vực :

– Chăm sóc sức khỏe, y tế.

– Nông nghiệp, chăn nuôi.

– Hâm, sấy , gia nhiệt trong mọi lãnh vực.

Danh mục: